Sino siya ang lakas ng dating lyrics

(b) Ano ang kailangan bukod sa kaalaman upang mabago ang ating personalidad?Una, ipinakikilala ng Bibliya ang di-kanais-nais na mga ugali ng pagkatao na kailangang alisin.Ipinakita ni Pablo kung gaano katindi naimpluwensiyahan tayo ng Bibliya nang kaniyang isulat: “Ang Salita ng Diyos ay buháy at mabisa ang lakas at matalas kaysa anumang tabak na dalawang-talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at ng espiritu, at ng mga kasu-kasuan at ng utak ng mga ito, at napagkikilala nito ang mga kaisipan at mga hangarin ng puso.” (Hebreo ) Oo, ang pambihirang lakas ng Bibliya na gumawa ng gayong pagbabago sa mga tao ay isang nakahihikayat na patotoo na ito’y higit pa kaysa pagiging salita lamang ng tao. Gaano ba ang naganap na pagbabago ng pagkatao ng mga Kristiyano? Ito ay lubus-lubusan kung kaya’t tinutukoy ito ng Bibliya na isang pagbabago ng pagkatao o personalidad.Sa isa pang talata sa Bibliya, ating mababasa: “Hubarin ang matandang pagkatao pati ang mga gawain nito, at magbihis kayo ng bagong pagkatao, na sa pamamagitan ng tumpak na kaalaman ay nagbabago ayon sa larawan ng Isa na lumalang nito.”​—Colosas 3:9, 10.

Ngunit, papaano nga nagagawa ng Bibliya na makalikha ng gayong mabisang epekto?Ganito ang paliwanag ng binatilyo: “Ako’y sinimulang aralan ng Bibliya ng aking tiyahin, at pagkatapos ng pitong buwan ay naihinto ko ang pagkalulong sa mga bawal na gamot.” Siya’y humiwalay din sa kaniyang dating mga kasama at nakasumpong siya ng mga bagong kaibigan sa mga Saksi ni Jehova. Ang isa pang halimbawa ay galing sa timugang Europa. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, makipagpayapaan kayo sa lahat ng tao.Siya ay nagpatuloy ng pagbibida: “Ang mga bagong kasamahang ito, lakip na ang aking regular na pag-aaral ng Bibliya, ang tumulong upang ako’y sumulong at sa wakas ay ialay ang aking buhay sa paglilingkod sa Diyos.” Oo, ang dating sugapang ito sa droga at magnanakaw pa ay isa na ngayong aktibo, malinis ang pamumuhay na Kristiyano. Doon, isang binata ang lumaki na may mahirap na suliranin sa pagkatao, ang pagkamagagalitin. Minsan sa isang pagtatalo sa pamilya, kaniyang ginulpi pa man din ang kaniyang ama, anupa’t ito’y napatimbuwang sa lupa! Huwag ipaghiganti ang inyong sarili, mga minamahal, kundi inyong bigyang-daan ang galit.”​—Roma -19.Sinabi niya: “Huwag na kayong lumakad na kaayon ng sistemang ito ng mga bagay, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip, upang mapatunayan ninyo sa inyong sarili ang mabuti at kalugud-lugod at sakdal na kalooban ng Diyos.” (Roma 12:2) Ano ba ang nagpapabago sa mga tagasunod ni Jesus, na iniiba ang kanila mismong paraan ng pag-iisip?Unang-una, iyon ay ang kapangyarihan ng Salita ng Diyos, ang Bibliya.

Search for sino siya ang lakas ng dating lyrics:

sino siya ang lakas ng dating lyrics-39sino siya ang lakas ng dating lyrics-84

Minsan, pagkatapos na makagawa siya ng ilang pagsulong sa kaniyang pag-aaral, isang taong hindi niya kilala ang sumigaw ng mga pag-iinsulto sa kaniya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “sino siya ang lakas ng dating lyrics”

  1. Drawing Down the Moon has also started to provide an online dating course where clients can educate themselves on how to create a better profile, how to connect with potential matches, what photos to use on your profile and so on.